Geschiedenis van het pand

bron: www.delpher.nl
Leeuwarder Courant van 15 maart 1822

Betreft deze advertentie een verbouwing en uitbreiding van het schoolhuis op onderstaande kadastrale kaart?  Zo ja, dan zou het kunnen zijn dat de contouren op de kaart van 1832 zijn van de school van voor 1822.  Men is namelijk al in 1811 begonnen met het inmeten ten behoeve van de kadastrale kaarten.  Hoogstwaarschijnlijk is het voormalige schoolgebouw “Het Nieuwe Medium” zoals we dat nu kennen gebouwd in 1822. Dezelfde bouwstijl met de gebogen kozijnen vinden we o.a. terug in de voormalige Openbare School in Oudemirdum gebouwd in 1828. Nu bezoekerscentrum Mar en Klif.

bron: www.hisgis.nl
Het kadastraal minuutplan van 1832 met de perceel omschrijvingen volgens de OAT:
355 = Schoolhuis en Erf
356 = Pastorijhuis, 354 = Kerk
359 = Huis en Erf, eigenaar: landbouwer Thomas Ijzebrands Brandsma
352 = Huis en Erf, eigenaar: Jr. Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt
292 = Stal, eigenaar: veenbaas erven Klaas Klazes de Jong

Het gebouw op de kaart van 1832 is woning en school in één, wat wel gebruikelijk was in die tijd. De uitbreiding is goed te zien op de kaart uit 1887 hieronder. De omtrek van het vierkante perceel 621 komt overeen met de omtrek van de huidige drie zalen van het Medium. Het schoolmeesterhuis is waarschijnlijk tussen 1925 en 1950 afgebroken.

bron: www.tresoar.nl
Het kadastraal netteplan van 1887.
Links met de nummers 611 en 610 het Andringahuis. De kerk en toren met de nummers 197 en 196. Het kerkhof met nummer 195. Nummer 621 de school en het schoolplein. Nummer 620 is het huis en de tuin van de schoolmeester. Nummer 199 de Hervormde pastorie.

In 1817 bedroeg het aantal leerlingen 135. Teveel voor de oude school. Na de verbouw groeide het aantal naar 145 met in 1826 een terugval naar 105 vanwege de uitbraak van een cholera-epidemie. Een gevolg van de stormvloed van 3-5 februari 1825 waarbij grote delen van Friesland onder water kwam te staan. In de jaren daarna groeide het aantal leerlingen gestaag tot 300 in 1870. Het is moeilijk voor te stellen dat al deze kinderen tegelijkertijd in het gebouw dat we nu kennen als “Het Nieuwe Medium” les kregen.

bron: Fries Fotoarchief, www.tresoar.nl
De nieuwe Openbare Lagere School aan het einde van de Kerkstraat te Oldeboorn

Na veel geharrewar over de locatie kwam het nieuwe schoolgebouw op de locatie waar de huidige openbare basisschool “De Boarne” staat.

bron: www.delpher.nl
Leeuwarder Courant van 21 januari 1870 en van 23 december 1870

In 1875 werd in het oude schoolgebouw een bewaar-, naai- en breischool geopend. Uit ongeveer 30 sollicitanten werd juffrouw Grootendorst als schoolhoofd gekozen. In de vergadering van de initiatiefnemers (het plaatselijke Nutsdepartement) werd opgemerkt: “voor alles dient het woord Bewaarschool te worden vermeden, of opgevat worden als inrichting tot voorbereidend lager onderwijs en het aanleren van vrouwelijke handwerken”. bron: De eeuw van het kind. 100 jaar christelijk onderwijs in Aldeboarn 1891-1991 door C.G. Waringa


juffrouw Jannetje Adriana Grootendorst
Geboren op 1 augustus 1854 te Gouda, overleden op 4 maart 1932 te Gouda.
Onder haar leiding en gesteund door 3 helpsters werd de school een succes met in 1879 een 100-tal leerlingen.

meer weten over Jannetje Grootendorst klik hier

foto uit: De eeuw van het kind. 100 jaar christelijk onderwijs in Aldeboarn 1891-1991 door C.G. Waringa

Het vertrek van juffrouw Grootendorst in 1879 betekent dat de commissie een opvolgster moest zoeken. Secretaris van de commissie, Doopsgezind predikant Klaas Oenes Feickens, plaatst een advertentie in de Leeuwarder Courant. Het nog niet duidelijk wie de opvolgster was.

bron. www.delpher.nl
Leeuwarder Courant van 14 oktober 1879

De Maatschappij tot het Nut van ’t Algemeen in Oldeboorn beheert naast de bewaar- en naaischool ook een spaarbank, een werkinrichting en een lesbibliotheek.

bron: www.delpher.nl
Algemeen Handelsblad van 12 december 1879
bron: Fries fotoarchief 104752, www.tresoar.nl
Leerlingen met juf van de kleuterschool te Oldeboorn, circa 1922.
Rechtsonder zit Hendrik Uiltje (Henk) Westerterp geboren op 8 december 1917 te Oldeboorn als zoon van Jan Westerterp en Geeske Jeninga. Overleden op 7 oktober 2001 te Eindhoven. De foto komt uit het familiearchief en is in 2009 ingestuurd door Ruurdtje Westerterp.
Wie is de juffrouw op de foto? Het zou Trijntje Kleinstra kunnen zijn. Zij was van 1915 – 1938 directrice van de bewaarschool te Oldeboorn. Zie onderstaande link:
meer weten over Trijntje Kleinstra klik hier

School en schoolmeesterswoning waren tot 1822 één gebouw. Bij de uitbreiding en verbouwing van dat jaar worden de klaslokalen naast de oorspronkelijke school gebouwd. De schoolmeester woont in het pand met de dakkapel naast de school. Meester had denk ik binnen een eigen toegangsdeur naar de school. De woning heeft huisnummer 5 in de periode van 1852 – 1890. Daarna verandert het huisnummer van 75 naar 72 en 73. De uit Balk afkomstige Jakob Zwanenburg is waarschijnlijk één van de laatste hoofdonderwijzers geweest die hier gewoond heeft. Het is ons niet duidelijk wie er daarna gewoond hebben.

bron: Libben om ‘e Toer
De schoolmeesterswoning naast de bewaarschool is afgebroken in 1939.

In december 1949 ontvangt het gemeentebestuur van Utingeradeel een inspectierapport met de bevindingen van de schoolopziener kleuteronderwijs over de kwaliteit van de schoolgebouwen in de gemeente waarin de kleuters les krijgen. De inspectrice heeft nogal wat opmerkingen. Daarna volgen 3 jaren van plannen maken, inspraakrondes, sponsoracties, enz. In de winter van 1952/1953 is de renovatie de Nutsbewaarschool in Aldeboarn klaar.

bron: Archief van de gemeente Utingeradeel 1949-1983 toegang 2103
brief d.d. 22 december 1949 aan B & W van Utingeradeel
bron: Archief van de gemeente Utingeradeel 1949-1983 toegang 2103
De noordgevel van school voor de verbouwing met de hoofdingang nog in het midden.
bron: Archief van de gemeente Utingeradeel 1949-1983 toegang 2103
De zuidgevel van school voor de verbouwing met de twee deuren vanuit de gymzaal naar het schoolplein.
bron: Archief van de gemeente Utingeradeel 1949-1983 toegang 2103
De plattegrond van de school voor de verbouwing. De hoofdingang aan de Tsjerkebuorren, toen nog de Schoolstraat met het huisnummer C29.
bron: www.delpher.nl
De Heerenveensche Koerier van 29 oktober 1951
Uiteindelijk vechten 18 parturen van vijf man om de goed gevulde prijzenpot voor het talrijke publiek. Waaronder ook een aantal ploegen uit Aldeboarn. Ploeg Punter uit Terzool wint de wedstrijd en krijgt fl. 100,- Ploeg Visser uit Sint Jacobieparochie wordt tweede (fl. 60,-) en ploeg Wobbes uit Warga derde (fl. 30,-). Wat de exacte opbrengst is geweest ten bate van de kleuterschool is niet bekend.
bron: www.delpher.nl
De Heerenveensche Koerier van 24 december 1951
bron: www.delpher.nl
Friese Koerier van 9 juli 1953

Binnenkort meer historische weetjes over “Het Nieuwe Medium”.